’ಸನ್ನಿಧಿ’ಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಮನಸಿನ ಸ್ನಾನ… ಉಷಾ ಕಟ್ಟೆಮನೆ